2010年9月15日 星期三

非關研究---唐詩韻

新鮮料理人- 2010,09,14,11:45 的留言:

hiku--sian:
Liáu-kái, guân-lâi sī Amoy kap Tsing-tsiu ê-lâng tsiah kā 台胞 kóng-tsò “tai-pau”, HA HA! thâu-tsi̍t-pái thiann--ê, put-tsí-á sim-sik.
Tông-si iōng Tsiang-tsiu im lâi-liām khah ē ah-ūn, sī http://www.taiwanus.net/church/index.php tíng-thâu kóng--ê.
Guá jīn-uî Ông-lāu-su tsham lí lóng sī bāng-lōo tíng-thâu, tsió-sòo ê Tâi-gí-bûn tsuan-ka tsi it, huán-tuì Tâi-bûn lô-má-huà, ū Hàn-gí-bûn sòo- ióng, koh siāng khì lâng bô kin-kì oo-pe̍h kóng. Būn-tê sī lín mā-ū ì-kiàn bô sio-siāng ê sóo-tsāi, pí-jū kóng Tông-si iōng Tsiang-tsiu im lâi liām khah ē ah-ūn, tshiánn lí koh kái-sueh khah siông-sè--lè, Ông-lāu-su kóng tîng-tânn ê sóo-tsāi. To-siā.
Tuì Ông-lāu-su kap Liāu--sian-sinn kî-tha ê lūn-su̍t, lí ū siánn-mih khuànn-huat? Ê-sái tsuè kuí-phinn-á comment--bô?


先講正題,──「唐詩用漳州音來唸較會押韻」,我的看法是無定著啦。理由箸留言回覆 Sept.2010‧在人講 -兮,無犯法‧2 著講過嘍,我認為:
所有的讀書音計是照字書的音切推 -出來兮,都 mai3 講漳、泉、廈,汝用客話、台灣國語甚至域外漢字譯音 (比論日本的漢音),嘛有可能會押韻。

王華南先生怎樣講,我無清楚。我 kan1 naN7 會使解說我的主張,少缺有用漳州音讀未押韻,顛倒用泉州音來讀會押韻的唐詩,我簡單摕幾首仔做參考:

雙燕雙飛繞畫梁 (漳 liang5、泉 liong5,下同)
羅緯翠被鬱金香 (hiang1、hiong1)
片片行雲著蟬鬢
纖纖初月上鴉黃 (hong5、hong5)
(盧照鄰《長安古意》)

隴坂高無極,徵人一望鄉 (hiang1、hiong1)
關河別去水,沙塞斷歸腸 (tshiang5、tiong5)
馬繫千年樹,旌懸九月霜 (song1、song1)
從來共嗚咽,皆是為勤王 (ong5、ong5)
(盧照鄰《隴頭水》)

兵衛森畫戟
宴寢凝清香 (hiang1、hiong1)
海上風雨至
逍遙池閣涼 (liang5、hiong5)
煩痾近消散
嘉賓復滿堂 (tong5、tong5)
自慚居處崇
未覩斯民康 (khong1、khong1)
理會是非遣
性達形迹忘 (bong5、bong5)
鮮肥屬時禁
蔬果幸見嘗 (siang5、siong5)
俯飲一杯酒
仰聆金玉章 (tsiang1、tsiong1)
神歡體自輕
意欲凌風翔 (siang5、siong5)
吳中盛文史
群彥今汪洋 (iang5、iong5)
方知大藩地
豈曰財賦疆 (kiang5、kiong5)
(韋應物《郡齋雨中與諸文士燕集》)

頂頭的韻骹,音攏讀 -ong音大部分讀 -ang,有的著讀 -ong。這寡詩用泉音讀,比用漳音較會鬥句。但這並無代表講所有的唐詩用泉音來讀,著的確會比漳音較合韻。啥麼情況著有,所以我認為並這囉物件無啥意義啦。摕白居易的幾首仔詩做例:

(1) 用廈門音較會押韻
《花非花》
花非花,霧非霧 (bu7)
夜半來,天明去 (khu3)
來如春夢幾多時?去似朝雲無覓處 (tshu3)

(2) 用漳州音無鬥韻
《春題華陽觀》
帝子吹簫逐鳳凰 (hong5)
空留仙洞號華陽 (iang5)
落花何處堪惆悵
頭白宮人掃影堂 (tong5)

(3) 用漳音讀較會鬥韻
《逍遙詠》
亦莫戀此身,亦莫厭此身 (sin1)
此身何足戀,萬劫煩惱根 (kin1、泉 kun1)
此身何足厭,一聚虛空塵 (tin5)
無戀亦無厭,始是逍遙人 (jin5)

(4) 漳泉音計未鬥韻
《寄湘靈》
淚眼凌寒凍不流 (liu5)
每經高處即迴頭 (漳 thoo5、泉thio5)
遙知別後西樓上
應凭欄干獨自愁 (tshiu5)

多謝汝報我這個網站,我量約仔看過三四個單元。感覺王華南先生勥的所在是伊未人云亦云,講的是家己的物件;伊有所發明,佫多有根據,算 gau5 人。同質性的網站我猶毋別看過,值得推薦。

當然,著若 (naN2) 汝講的,我參伊「mā-ū ì-kiàn bô sio-siāng ê sóo-tsāi」,但是王 -先視頻的內容真豐富,我一時的 (tik8) 無法度全部看完,有影無才調寫評論。不而過,若有問題,做汝摕出來討論,我若會曉,抑是有其他的看法,攏會講與汝參考。准若毋別,佫請教人未著的,我嘛會照實揢汝講。

欲討論的問題,看是佗一個單元的第幾節,愛摘與清楚。若無,一百三十幾個視訊,我無 teh4 摸。拜託才小配合一下 (e9),loo2 lat8。


早起欲發回覆的時,汝這篇留言煞揣無,毋是我刣兮 oo5。加再,我有做 scan 留底。

5 則留言:

藏經閣外的掃葉人 提到...

這樣的敘述有一點問題,好像是說漳州音、泉州音、廈門音只有一種,而整個唐朝,時間不管初唐、中唐、晚唐,地望不管泉州、泗州、幽州、成都、長安都只用一種「唐音」似的。
假如有人作田野採集,寫了一本「台北市同安腔台語的田野調查報告」(甲),或有人寫了一本「彰化市漳州音的田野調查報告」(乙)。
比較合適的說法是,盧照麟的用韻與《廣韻》、(甲)本、(乙)本、現代普通話標音的差別。
如此廣泛的舉例,恐怕即使有結論,也只能當茶餘飯後的話題。
唐詩的押韻,
如李白<怨情>:「美人捲珠簾,深坐蹙蛾眉;但見淚痕濕,不知心恨誰?」以台語讀之,「眉、誰」未合韻。
朱慶餘<近試上張水部>:「洞房昨夜停紅燭,待曉堂前拜舅姑;妝罷低聲問夫婿,畫眉深淺入時無?」「無」字要讀成 moo5 才合韻,今日台語此字已經很少讀為此音。
張泌<寄人>:「別夢依依到謝家,小廊回合曲闌斜;多情只有春庭月,猶為離人照落花。」唐人「斜、花」押韻有數首詩,但是以今日台語讀之,很難當作是諧韻。
這類例子,不在少數。

藏經閣外的掃葉人 提到...

我說的<這樣的敘述有一點問題>是指
「唐詩用漳州音來唸較會押韻」的用語。

新鮮料理人 提到...

hiku--sian:
Guá bô-thâi, mā bô-lâu- té.
Ông-lāu-su tsit-kù-uē tī ”漳州話為台語根源之一,第一節”.

台灣赫宇 提到...

毋知按怎我9月份發的這兩篇文章計未當 (tang3) 做修改,只好用留言回覆。


藏經閣外的掃葉人:

料理人有補充這句「唐詩用漳州音來唸較會押韻」的出處,我聽 -起來的結果,參王 -先講的略仔有爭差,伊是安呢講的:

足濟吟 he1 (彼個) 唐詩,一定愛用漳州音來讀,押韻才會 -出來。當然,泉州讀的時陣,有的 he1 韻著較未 -出來。

所以,王氏並無講毋著,伊毋是指全部的唐詩,伊是講「足濟、有兮」,料理人引用了無精確。「足濟」是兩成?欲倚一半?抑是八九成?這咱毋知。頂頭的內文我有講 -過:

我 kan1 naN7 會使解說我的主張,少缺有用漳州音讀未押韻,顛倒用泉州音來讀會押韻的唐詩。

我想這句話若換講做:
足濟吟 he1 (彼個) 唐詩,一定愛用泉州音來讀,押韻才會 -出來。當然,漳州讀的時陣,有的 he1 韻著較未 -出來。

安呢應該嘛無問題。

真 tsuN7 欲做比較,著若 (naN2) 汝講的,必須考慮:「整個唐朝,時間不管初唐、中唐、晚唐,地望不管泉州、泗州、幽州、成都、長安都只用一種『唐音』似的。」這款問題。

不而過,這嘛是一個統計數字若爾,我佫強調一下 (e9),無啥意義啦。

===============

新鮮料理人:

欲引用人的資料略仔較細膩咧。未要緊啦,以後有想欲討論啥,逐個鬥陣來罔心適。

RORO 提到...

☆ 沒錯
所有的讀書音計是照字書的音切推 -出來兮
有歷時共時
唐詩有
詩人用韻風格
使用的語言 (方音)
韻目分合
等等問題
也有為了湊韻
改變讀法
甚至文白相混
說哪種音腔較像合唐詩
沒有人統計
如果照某些學者的擬音
不論漳泉
都不是唐朝的官話
但是
有沒有較確實的根據
來證明某種音腔的特點
跟唐代是相同的呢
謝謝